Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
Wie zijn wij? Wij, vrijzinnigen uit Hengelo, Enschede e.o. willen als kleine open geloofsgemeenschap een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die geïnteresseerd in religie en cultuur. Vrijzinnigen Oost-Twente is een vereniging van vrijzinnig denkende mensen die elkaar de ruimte geven op eigen wijze te zoeken naar: • religieuze beleving • spirituele bewustwording • maatschappelijke betrokkenheid Vrijzinnigen Oost-Twente staat voor spiritualiteit met als kern: • verwondering over het bestaan • mededogen met al wat leeft • een onwankelbaar vertrouwen dat het leven zin heeft Vrijzinnigen Oost-Twente heeft vanuit haar visie aandacht voor heel de mens en biedt: • begeleiding, individueel en in groepsverband, bij de zoektocht naar zingeving • een plaats voor open en ondogmatische bezinning en viering • nabijheid op belangrijke levensmomenten • stimulansen tot een oecumene van de religies De geloofsgemeenschap Vrijzinnigen Oost-Twente komt weliswaar historisch voort uit het Protestants Christendom, maar voelt zich verwant met vrijzinnigen uit alle windstreken van zeer diverse spirituele of religieuze achtergrond. Kenmerkend is dan ook een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Midden in de steeds veranderende samenleving laten wij ons inspireren door dié religieuze en wijsgerige bronnen die geloof, hoop en liefde voeden. Wij zijn onderdeel van een landelijke vereniging www.vrijzinnigen.nl met circa 50 lokale afdelingen en vallen onder de ANBI regeling. Voor meer informatie over ANBI, klik hier. Historie Klik hier voor ons verleden
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Agenda
vervolg >>